Informatienota voor vrijwilligers

INFORMATIENOTA

 

ORGANISATIE

Naam

VZW Akindo

Adres

Werkplaatsen 65

3920 Lommel

Telefoon

011 54 48 87

E-mail

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Missie en visie

MISSIE

 

Akindo is een vzw met een erkenning als sociaal toeristische vereniging en tevens als landelijke georganiseerde jeugdvereniging. De vzw wordt gedragen door gevormde en geëngageerde vrijwilligers, omkaderd door een team van bezoldigde medewerkers.

Akindo organiseert kwaliteitsvolle en laagdrempelige vakantiekampen in een rustige maar tegelijkertijd stimulerende omgeving, middenin het domein van het vakantiehuis Akindo vzw.

De vakantiekampen zijn specifiek gericht op kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus in Vlaanderen en Brussel om hen op een spelende manier een zorgeloze groepsvakantie te laten beleven.

 

VISIE

Akindo laat via haar groepsvakanties vrijwilligers, kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus samen genieten van zinvolle vrije tijd en leert hen vaardigheden aan om gesterkt, verbonden en positief in de samenleving te staan.

Hierdoor bevordert Akindo hun algemeen welzijn en integrale ontwikkeling en geeft ze als jeugdorganisatie mee vorm aan een sociaal geëngageerde samenleving.

Op termijn wenst Akindo haar engagement te verhogen door haar vakantiewerking uit te breiden naar een jaarwerkingwaar maatschappelijk kwetsbare jongeren in hun kracht gezet worden, gemotiveerd en begeleid worden in hun zoektocht naar hun toekomst.

Juridisch statuut

VZW met een erkenning als sociaal toeristische vereniging en als landelijke georganiseerde jeugdvereniging

Ondernemingsnummer : 0478.071.626

 

VERANTWOORDELIJKE: TE VERWITTIGEN BIJ ONGEVALLEN

Naam

Kristien Van Camp

Functie

Directie

GSM-nummer

0468 13 29 75

 

HET VRIJWILLIGERSWERK

De vrijwilliger engageert zich om voor de organisatie belangeloos activiteiten te verrichten.

 

Alle vrijwilligers respecteren de visie van Akindo en houden zich aan de afspraken die gelden bij de vzw.

 

De taakomschrijving en profiel per functie vind je terug in bijlage.

 

VERZEKERINGEN

Waarborgen

Burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en Omnium Auto Beroepsopdrachten

Maatschappij

AXA

Polisnummer

5644390

 

VERGOEDINGEN

Vrijwillige diensten worden onbezoldigd verstrekt. De organisatie betaalt enkel de verplaatsingskosten op aanvraag van de vrijwilliger bij het vervoer van kinderen mbt activiteiten tijdens de kampen en de verplaatsingskosten van de permanentieleden die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taken tijdens het kamp.

 

AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende fout na herhaaldelijke waarschuwingen. Hij/zij handelt ter goeder trouw.

De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur te melden aan de verantwoordelijke van de VZW Akindo.

 


GEHEIMHOUDINGSPLICHT

Art. 458 Strafwetboek

Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro.

De vermelding “alle andere personen” in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is.

 

M.b.t. Akindo betekent dit dat foto’s van kinderen niet verspreid mogen worden via sociale media en andere indien schriftelijk gevraagd door verwijzende instantie. Wel mag er een beveiligde pagina met gesloten groep van animatoren zijn waar alle foto’s gedeeld mogen worden. De vrijwilliger wordt verantwoordelijk gesteld indien hij/zij deze foto’s toch verder verspreid via sociale media van personen die schriftelijk gevraagd hebben hun foto’s en gegevens niet te verspreiden.

Ook informatie over de kinderen verkregen via (infofiches) medische fiches dienen geheim gehouden te worden.

Indien kinderen tijdens de kampen iets in vertrouwen zeggen (bv: misbruik, mishandeling,..) dient dit aan hoofdanimatoren, permanentie en directie doorgegeven te worden.

 

Zie verder privacyverklaring Akindo Vzw in bijlage

 

WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, recht op aangepaste vorming en bijscholing, en op het discreet omgaan door de organisatie met zijn/haar gegevens,…

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitveld, de omgang met ‘derden’,…

 

 

Monique Van Erum,

Voorzitter Akindo vzw

 

 

 

LOMMEL, 27.06.2018

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1: TAKEN EN PROFIEL PER VRIJWILLIGERSFUNCTIE

ANIMATOR KINDERVAKANTIE – AKINDO VZW

Als kinderanimator sta je in voor de begeleiding en animatie van kinderen (4-12j) die op vakantie komen bij Akindo. Je bereidt activiteiten voor, werkt deze uit i.s.m. je team en staat in nauw overleg met de hoofdanimatoren. Deze functie wordt vrijwillig bekleed en wordt niet vergoed.

Functieprofiel

- Minimaal 16 jaar zijn of worden in het jaar van inschrijven

- In het bezit van een attest animator of stagiair animator is een pluspunt

- Ervaring als keukenpiet is een pluspunt

Vaardigheden en attitude

- Enthousiasme en gedrevenheid

- Positief ingesteld en houden van humor

- Zorgzaam

- Flexibel en geduldig

- Creatief en communicatief

- Doorzettingsvermogen en ondernemend

- Teamspeler

- Bereidheid tot leren

Taakinhoud

- Voorbereiden en uitwerken van een animatieprogramma op maat van de doelgroepkinderen

i.s.m. het team

- Inleven in het themaspel en rollenspel uitwerken

- Onthalen van kinderen bij aankomst

- Begeleiden en animeren van kinderen (4-12j) tijdens spel-, speel- en eetmomenten en opvullen van dode momenten

- Bewaken van de uitvoering van de planning en de taakverdeling

- Actief toezicht houden tijdens het speelkot

- Kinderen slapen leggen, helpen bij het douchen en toezicht houden

- Beheren van het materiaal i.s.m. het team en hulp bieden bij opruim en schoonmaak

- Communiceren met kinderen, mede-animatoren, hoofdanimator, coördinator

- Actief deelnemen aan de dagelijkse evaluatie en indien nodig aanpassingen maken aan het programma van de volgende dag

Akindo biedt

- 5 maaltijden per dag en gratis overnachting op een toplocatie

- Gelegenheid tot het volgen van vormingen

- Gevoel van voldoening en samenhorigheid

- Mogelijkheid tot sociaal engagement

- Hulp bij de aanvraag van financiële tegemoetkoming voor het volgen van een cursus ‘animator in het jeugdwerk’

 

TAAKOMSCHRIJVING EN FUNCTIEPROFIEL

ANIMATOR JONGERENVAKANTIE – AKINDO VZW

Als jongerenanimator sta je in voor de begeleiding en animatie van jongeren (13-16j) die op vakantie komen bij Akindo. Je bereidt activiteiten voor, werkt deze uit i.s.m. je team en staat in nauw overleg met de hoofdanimator. Deze functie wordt vrijwillig bekleed en wordt niet vergoed.

 

Functieprofiel

- Minimaal 19 jaar zijn of worden in het jaar van inschrijven

- In het bezit van een attest animator of stagiair animator is een pluspunt

- Ervaring als animator bij kinderenkampen is een pluspunt

 

Vaardigheden en attitudes

- Enthousiasme en gedrevenheid

- Zorgzaam

- Flexibel en geduldig

- Creatief

- Communicatief

- Doorzettingsvermogen

- Teamspeler

- Ondernemend

 

Taakinhoud

- Voorbereiden en uitwerken van een animatieprogramma op maat van de doelgroepjongeren i.s.m. het team

- Onthalen van jongeren bij aankomst

- Begeleiden en animeren van jongeren (13-16j) tijdens spel-, speel- en eetmomenten en opvullen van dode momenten

- Bewaken van de uitvoering van de planning en de taakverdeling

- Toezicht houden tijdens vrije momenten en bij het slapengaan

- Beheren van het materiaal i.s.m. het team en hulp bieden bij opruim en schoonmaak

- Communiceren met kinderen, mede-animatoren, hoofdanimator, coördinator

- Evalueren van een geheel aan activiteiten en bijsturen waar nodig

- Dagelijks in team de afgelopen dag evalueren en indien nodig aanpassingen maken aan het programma van de volgende dag

 

Akindo biedt

- 5 maaltijden per dag en gratis overnachting op een toplocatie

- Gelegenheid tot het volgen van vormingen

- Gevoel van voldoening en samenhorigheid

- Mogelijkheid tot sociaal engagement

- Hulp bij de aanvraag van financiële tegemoetkoming voor het volgen van een cursus ‘animator in het jeugdwerk’

 

TAAKOMSCHRIJVING EN FUNCTIEPROFIEL

FLEX– AKINDO VZW

 

Als flex sta je in functie van de hoofdanimator(en) en ben je flexibel inzetbaar bij alle leeftijdsgroepen. Afhankelijk van de groep voorzie je kinderen van individuele begeleiding op maat of biedt animatoren ondersteuning bij de uitleg of uitvoering van activiteiten. Je staat in nauw overleg met de hoofdanimator en ondersteunt hen waar nodig.

Functieprofiel

- Minimaal 18 jaar

- In het bezit van een animatorattest is een pluspunt

- Minstens 2 jaren ervaring binnen Akindovakantiekampen

 

Vaardigheden, kennis en attitudes

- Basiskennis van kinderen- en jongerenproblematieken

- Flexibele en geduldige opstelling

- Zorgzaam en enthousiast

- Positieve ingesteldheid en gevoel voor humor

- Gedreven en ondernemend

- Creatief en communicatief

- In team kunnen werken

- Crisissituaties niet uit de weg gaan

 

Taakinhoud

- Op maat werken van het kind met minimale voorbereiding, zowel preventief als in crisissituaties

- Ondersteuning bieden aan het team in opdracht van de hoofdanimator

- Voorbereiden en uitwerken van een animatieprogramma op maat van de doelgroepjongeren i.s.m. het team

- Onthalen van jongeren bij aankomst, i.s.m. met het team

- Begeleiden en animeren van kinderen jongeren (4-16j) tijdens spel-, speel- en eetmomenten

- Bewaken van de uitvoering van de planning en de taakverdeling

- Toezicht houden tijdens vrije momenten en bij het slapengaan

- Beheren van het materiaal i.s.m. het team en hulp bieden bij opruim en schoonmaak

- Communiceren met kinderen, mede-animatoren, hoofdanimator, coördinator

- Evalueren van een geheel aan activiteiten en bijsturen waar nodig

- Dagelijks in team de afgelopen dag evalueren en indien nodig aanpassingen maken aan het programma van de volgende dag

 

Akindo biedt

- 5 maaltijden per dag en gratis overnachting op een toplocatie

- Gelegenheid tot het volgen van vormingen

- Mogelijkheid tot sociaal engagement en gevoel van voldoening en samenhorigheid

 

TAAKOMSCHRIJVING EN FUNCTIEPROFIEL

HOOFDANIMATOR – AKINDO VZW

Als hoofdanimator kan je een team op sleeptouw nemen en een vakantiekamp van begin tot einde in goede banen leiden. Je werkt in nauw overleg met de permanentie. Hoofdanimatoren worden gekozen door de coördinator op advies van de werkgroep. Deze functie is vrijwillig en wordt niet vergoed.

Functieprofiel

- Tussen 18 en 31 jaar

- Beschikt over minstens 2 ervaringen binnen Akindovakantiekampen

- Ervaring als flex is een pluspunt

- In het bezit zijn van een attest hoofdanimator of stagiair hoofdanimator is een pluspunt

- Stagiaire hoofdanimator neemt plaats naast twee volwaardige hoofdanimatoren

 

Vaardigheden en kennis

- Oog hebben voor groepscohesie en deze kunnen bevorderen

- Een coachende begeleidingsstijl hanteren

- Groeimogelijkheden zien en bieden aan animatoren

- Anticiperend te werk kunnen gaan

- Vergadertechnieken beheren

- Basis van organisatorische vaardigheden

Attitude

- Onbevooroordeeld tewerk gaan

- Jezelf tussen de vrijwilligers kunnen zetten

- Enthousiast en creatief

- Positief ingesteld en gevoel voor humor

- Bereidheid tot leren

- Flexibele opstelling, voornamelijk bij het plannen van een vakantiekamp

- Over een grote draagkracht beschikken en stressbestendig zijn

- Neutraal in de groep staan

Taakinhoud

Voorbereidend op vakantiekampen

- Tijdige afwerking van kampschema en -boekje en bezorgen aan alle teamleden (incl. keukenploeg, permanentie, e.d.)

- Feedback geven op alle activiteiten (i.h.b. stagiairs)

- In goede banen leiden van kampvoorbereidingen (thema, groepsindeling, voldoende keuzeactiviteiten …)

- Communiceren van kampvoorbereidingen naar permanentie en coördinator toe

- Samenstellen van eigen vrijwilligersteam i.s.m. coördinator

- Organiseren van rondleidingen voor nieuwe animatoren (vb. tijdens voorbereidingsdag)

- Aanmaken en beheren van facebookgroep

 

Tijdens vakantiekampen

- Leiden van vergaderingen (incl. dag 0)

- Coachen, evalueren en feedback geven aan animatoren, flexen en stagiaires in samenspraak met de directie

- Open communicatie met het gehele vrijwilligersteam (permanentie, flexen, keukenteam,…)

- Oplossingsgericht kunnen handelen i.g.v. crisissituaties en permanentieleden van input voorzien

- Timemanagement

- Hulp bieden bij het klaarleggen van (zwem)materiaal, EHBO zakjes,…

- Bijdragen aan de groepssfeer en actief betrekken van alle teamleden (vb: monispel)

- Deelnemen aan het gehele kampgebeuren: tijdens spelen, slapengaan,…

- Opvolging stagiairs a.d.h.v. stageboekje

- Zorgen voor een efficiënte rolverdeling en opvolging tijdens het vakantiekamp

 

Na afloop van vakantiekampen

- Evaluatiegesprek met animatoren en stagiaires

- Uitwisselen tips & tricks met andere (hoofd)animatoren

- Akindopersoneel van feedback en informatie voorzien betreffende het verloop en mogelijke incidenten en diens afhandelingen

- Invullen stageboekjes

- Aanwezig op de permanentie- en hoofdanimatorenvergadering tijdens de terugkomdag indien mogelijk

 

Wat biedt Akindo:

- 5 maaltijden per dag en gratis overnachting op een toplocatie

- Gelegenheid tot het volgen van vormingen

- Gevoel van voldoening en samenhorigheid

- Mogelijkheid tot sociaal engagement

TAAKOMSCHRIJVING EN FUNCTIEPROFIEL

KEUKENPIET – AKINDO VZW

 

Keukenpieten staan in voor de uitvoering van het werk in de keuken en het onderhoud van het vakantiehuis tijdens de vakantiekampen. Per vakantiekamp zijn er minimum drie en maximum vier keukenpieten en zij worden ondersteund door het koksteam. Deze functie wordt vrijwillig bekleed en wordt niet vergoed.

Functieprofiel

- Minimaal 15 jaar worden in het jaar van deelname

- Interesse in werken in een (groot)keuken

- Interesse in Akindo-vakantiekampen

- Interesse in sociaal engagement

 

Vaardigheden en attitude

- Flexibiliteit tonen

- Enthousiasme

- Bereid zijn om te leren

- Doorzettingsvermogen

- Graag in team werken

 

Taakinhoud

- Opvolgen instructies van het koksteam

- Tijdig bereiden van 3 maaltijden per dag, dessert, 4-uurtje en 5de maaltijd

- Dekken van tafels en afwas

- Opruim en onderhoud van keuken en vakantiehuis

- Verzorgen van het wasgoed

- Aanvullen Wc-papier en leegmaken vuilnisbakjes doorheen het huis

- Bieden van hulp bij slaap- en douchemomenten van de kleutertjes wanneer nodig

- Bieden van hulp avondwacht wanneer nodig

Akindo biedt

- 5 maaltijden per dag en gratis overnachting op een toplocatie

- Gevoel van voldoening en samenhorigheid

- Mogelijkheid tot sociaal engagement

- Gelegenheid tot het volgen van vormingen

- Hulp bij de aanvraag van financiële tegemoetkoming voor het volgen van een cursus ‘animator in het jeugdwerk’

 

TAAKOMSCHRIJVING EN FUNCTIEPROFIEL

KOKSTEAM – AKINDO VZW

Het koksteam bestaat uit één chefkok en één souschef, die instaan voor het coördineren van het werk in de keuken. Het team staat in nauw overleg met het permanentieteam. Deze functie wordt vrijwillig bekleed en wordt niet vergoed.

Functieprofiel

- Ervaring in (groot)keuken

- Bij voorkeur ervaring binnen Akindovakantiekampen

- Ervaring in leiden en coördineren van een klein team

- Voeling met kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus

 

Vaardigheden en attitude

- Flexibel en enthousiast

- Orde en netheid

- Stressbestendig

- Initiatief durven nemen

- Positief ingesteld en houden van humor

- Zorgzaam

- Beschikken over pedagogisch inzicht

- Creatief en communicatief

- Doorzettingsvermogen en een teamspeler

- Bereidheid tot leren

 

Taakinhoud

- Voorbereiden en uitwerken van dag- en weekmenu

- Tijdig bereiden van 3 maaltijden per dag, dessert, 4-uurtje en 5de maaltijd

- Dekken van tafels en afwas

- Onderhouden van keuken en huis

- Verzorgen van het wasgoed

- Aanvullen Wc-papier en leegmaken vuilnisbakjes doorheen het huis

- Bewaren van goede communicatie met permanentieteam en hoofdanimatoren

- Doorgeven van de nodige bestellingen

- Ondersteunen en coachen van keukenpieten

 

Akindo Biedt

- 5 maaltijden per dag en gratis overnachting op een toplocatie

- Gelegenheid tot het volgen van vormingen

- Gevoel van voldoening en samenhorigheid

- Mogelijkheid tot sociaal engagement

 

TAAKOMSCHRIJVING EN FUNCTIEPROFIEL

ONDERSTEUNENDE VRIJWILLIGER – AKINDO VZW

Als ondersteunend vrijwilliger kan je je zowel doorheen het jaar als tijdens de vakantieperiodes op vrijwillige basis inzetten om taken uit te voeren t.v.v. kwaliteitsvolle Akindovakantiekampen.

Functieprofiel

- Interesse in Akindovakantiekampen

- Interesse in sociaal engagement

- Beschikken over een auto is een voordeel

Vaardigheden en attitude

- Enthousiasme

- Flexibiliteit

- Verantwoordelijkheidszin

- Voeling met de doelgroep

Taakinhoud (keuze uit één of meerdere taken)

- Onderhoud van het vakantiehuis (vnl poetshulp)

- Onderhoud en veiligheidscontrole domein (tuinieren en buitenwerk)

- Kinderen brengen en halen tijdens daguitstappen (chauffeur)

- Maken van creaties voor kinderen en jongeren tijdens vakantiekampen (sjaaltjes, aandenkens, bedankjes, keukenschortjes,…)

- Organiseren van de warme dinsdag (onthaal van bezoekers met koffie, opruim, afwas,…)

- Ad hoc opdrachten in functie van het vakantiehuis en de vakantiekampen

 

Akindo biedt

- Gevoel van voldoening en samenhorigheid

- Mogelijkheid tot sociaal engagement

TAAKOMSCHRIJVING EN FUNCTIEPROFIEL

PERMANENTIETEAM – AKINDO VZW

Het permanentieteam bestaat uit 2 personen die het overzicht over het gehele vakantiekamp bewaren. Zij staan in voor het welbevinden van alle verwijzers, bezoekers, vrijwilligers en kinderen. Hiernaast zorgen zij ook voor de dagelijkse logistieke ondersteuning. Permanentieleden staan in nauwe samenwerking met de coördinator. Deze functie wordt op vrijwillige basis ingevuld en wordt niet vergoed.

Functieprofiel

- Minimaal 25 jaar

- Pedagogische achtergrond is een pluspunt

- 3 jaar ervaring tijdens Akindovakantiekampen, idealiter als hoofdanimator

- Attest hoofdanimator is een pluspunt

- Vlot kunnen samenwerken met permanentiepartner

- Beschikken over een auto

Vaardigheden en kennis

- Beschikken over pedagogisch inzicht

- Aandacht hebben voor alle betrokken vrijwilligers tijdens een vakantiekamp

- Opleiding EHBO; medicatiegebruik en toediening bij kinderen/jongeren

- Over een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel beschikken

- Probleemoplossend kunnen denken en handelen

Attitude

- Rationeel en empathisch handelen in crisissituaties

- Geduldig en stressbestendig zijn

- Positieve ingesteldheid en gevoel voor humor

- Enthousiaste teamspeler

- Flexibele opstelling

- Stipt en ordelijk te werk kunnen gaan

- Betrokkenheid tonen bij de vakantiekampen

Taakinhoud

Ondersteuning algemene werking

- EHBO en medicatie kunnen toedienen

- Fungeren als contactpersoon voor verwijzende instanties en ouders

- Bekrachtigen van (hoofd)animatoren- en keukenteam

- Coachen en taakgerichte feedback geven aan hoofdanimator(en)

- Oplossen van probleemsituaties

- Organiseren van aankomst en vertrek van kinderen (onthaal ouders, verwijzers, inschrijvingen, medicatielijsten aanmaken, etc.)

- Vertaalslag maken en overbrengen van de Akindo-visie

- Overlopen van brandevacuatie met het team en aanduiden van brandverantwoordelijke

- Bewaren van orde en team aanspreken op verantwoordelijkheden

- Ondersteuning bieden bij het maken van inventaris indien nodig

- Actief volgen en bijsturen van avondvergaderingen

- Organisatie luizencontrole

- Klaarzetten zwembakken en organisatie filmavond i.s.m. hoofdanimator(en)

- Voorzien en aankopen van materiaal voor de animatoren

- Aanspreekpunt animatorenteam en keukenteam

- Inkopen doen en bestellingen ophalen (zwemtickets, frietjes, etc.)

- Mobiliseren van logistieke vrijwilligers (bv. chauffeurs, masseurs, etc.)

- Informeren van alle partijen betreffende de activiteiten en het verloop van het vakantiekamp

- Kinderen/jongeren begeleiden naar een doktersbezoek en/of apotheker

- Verzekeringspapieren in orde brengen na een incident

- Communiceren met klusjesman bij defecten en dringende herstellingswerken

- Bijwonen van hoofdanimator- en permanentievergadering tijdens voorbereidings- en terugkomdag indien mogelijk

 

Ondersteuning hoofdanimator(en)

- Mee opvolgen van de voorbereidingen van het vakantiekamp en hoofdanimatoren aanspreken indien nodig

- Toelichten permanentietaken aan het team

- Pedagogische ondersteuning (vb. aanpak moeilijkheden, wat bij crisis, ...)

- Ondersteunen van hoofdanimator(en) bij evaluaties met animator(en)

- Aanwezig bij vergadering op dag 0 (dag voordat het vakantiekamp begint)

- Voorbereiden van bezinningsmoment (dag 0), bedankjes, opkikkertjes voor het team

- Voorbereiden van minivorming rond de visie van Akindo en aanpak kinderen i.s.m. hoofdanimator(en)

- Plannen en opvolgen van dagelijkse overleg, coaching en advies met hoofdanimator(en)

- Opvolgen van voorbereiding vakantiekamp en bijsturen waar nodig

- Evaluatie van de hoofdanimator(en)

 

Akindo biedt

- 5 maaltijden per dag en gratis overnachting op een toplocatie

- Kilometervergoeding vervoer Akindokinderen van en naar uitstappen

- Gelegenheid tot het volgen van vormingen

- Gevoel van voldoening en samenhorigheid

- Mogelijkheid tot sociaal engagement