Wetgeving


Vzw Akindo Werkplaatsen 65 3920 Lommel

arrondissement Hasselt. Indentificatienummer : 14843/2002

Ondernemingsnummer : 0478.071.626

 

ORGANISATIE

 

Naam

VZW Akindo

Adres

Werkplaatsen 65

3920 Lommel

Telefoon

011 54 48 87

E-mail

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Missie en visie

MISSIE

 

Akindo is een vzw met een erkenning als sociaal toeristische vereniging en tevens als landelijke georganiseerde jeugdvereniging. De vzw wordt gedragen door gevormde en geëngageerde vrijwilligers, omkaderd door een team van bezoldigde medewerkers.

Akindo organiseert kwaliteitsvolle en laagdrempelige vakantiekampen in een rustige maar tegelijkertijd stimulerende omgeving, middenin het domein van het vakantiehuis Akindo vzw.

De vakantiekampen zijn specifiek gericht op kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus in Vlaanderen en Brussel om hen op een spelende manier een zorgeloze groepsvakantie te laten beleven.

 

VISIE

Akindo laat via haar groepsvakanties vrijwilligers, kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus samen genieten van zinvolle vrije tijd en leert hen vaardigheden aan om gesterkt, verbonden en positief in de samenleving te staan.

Hierdoor bevordert Akindo hun algemeen welzijn en integrale ontwikkeling en geeft ze als jeugdorganisatie mee vorm aan een sociaal geëngageerde samenleving.

Op termijn wenst Akindo haar engagement te verhogen door haar vakantiewerking uit te breiden naar een jaarwerkingwaar maatschappelijk kwetsbare jongeren in hun kracht gezet worden, gemotiveerd en begeleid worden in hun zoektocht naar hun toekomst.

Juridisch statuut

VZW met een erkenning als sociaal toeristische vereniging en als landelijke georganiseerde jeugdvereniging

Ondernemingsnummer : 0478.071.626

 

 

VERANTWOORDELIJKE:  TE VERWITTIGEN BIJ ONGEVALLEN

 

Naam

Kristien Van Camp

Functie

Directie

GSM-nummer

0468 13 29 75

 

 

HET VRIJWILLIGERSWERK

 

De vrijwilliger engageert zich om voor de organisatie belangeloos activiteiten te verrichten.

 

Alle vrijwilligers respecteren de visie van Akindo en houden zich aan de afspraken die gelden bij de vzw.

 

De taakomschrijving en profiel per functie vind je terug in bijlage.

 

 

VERZEKERINGEN

 

Waarborgen

Burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en Omnium Auto Beroepsopdrachten

Maatschappij

AXA

Polisnummer

5644390

 

 

VERGOEDINGEN

 

Vrijwillige diensten worden onbezoldigd verstrekt. De organisatie betaalt enkel de verplaatsingskosten op aanvraag van de vrijwilliger bij het vervoer van kinderen mbt activiteiten tijdens de kampen en de verplaatsingskosten van de permanentieleden die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taken tijdens het kamp.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

 

De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende fout na herhaaldelijke waarschuwingen. Hij/zij handelt ter goeder trouw.

De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur te melden aan de verantwoordelijke van de VZW Akindo.

 

 


GEHEIMHOUDINGSPLICHT

 

Art. 458 Strafwetboek

Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro.

De vermelding “alle andere personen” in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is.

 

M.b.t. Akindo betekent dit dat foto’s van kinderen niet verspreid mogen worden via sociale media en andere indien schriftelijk gevraagd door verwijzende instantie. Wel mag er een beveiligde pagina met gesloten groep van animatoren zijn waar alle foto’s gedeeld mogen worden. De vrijwilliger wordt verantwoordelijk gesteld indien hij/zij deze foto’s toch verder verspreid via sociale media van personen die schriftelijk gevraagd hebben hun foto’s en gegevens niet te verspreiden.

Ook informatie over de kinderen verkregen via (infofiches) medische fiches dienen geheim gehouden te worden.

Indien kinderen tijdens de kampen iets in vertrouwen zeggen (bv: misbruik, mishandeling,..) dient dit aan hoofdanimatoren, permanentie en directie doorgegeven te worden.

 

Zie verder privacyverklaring Akindo Vzw in bijlage

 

 

WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN

 

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, recht op aangepaste vorming en bijscholing, en op het discreet omgaan door de organisatie met zijn/haar gegevens,…

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitveld, de omgang met ‘derden’,…